โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (หลักสูตร 4 ปี รหัส AC56)โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (หลักสูตร ปี รหัส AC56)  โดยจะจัดให้มีการสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. –20.00 น. ณ ห้อง SBB-901, 903, 1001, 1003 และ1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งการทดสอบความรู้ ความสามารถของนิสิตเบื้องต้นก่อนสำเร็จการศึกษานี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนจะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเองและความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

หมายเหตุ : การลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่ยังไม่ผ่านวิชาชั้นสูง 2 โดยจะยังไม่ต้องเข้าสอบ QE ในครั้งนี้ นิสิตสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ 
http://acc.msu.ac.th/Trainng_acc/qeac56 
ระบบจะทำการเปิดให้ลงทะเบียน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 

ไฟล์แนบ : 04122016142017.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search