ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 40000 บีทียู จำนวน 28 ชุด (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 40000 บีทียู จำนวน 28 ชุด (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018181831.pdf

Comments

Search