ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ansi จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ansi จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018183840.pdf

Comments

Search