img

โครงการ Global Leadership Summit 2018 ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้โครงการ Global Leadership Summit 2018 ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้ 

 

โครงการ Global Leadership Summit 2018 ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้  จัดขึ้นระหว่างวันที่           6-16 กรกฎาคม 2561 ณ University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้ ภายใต้ความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนภายนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้กับนิสิต ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง  ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ตัวแทนผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม             นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และรองศาสตราจารย์  ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านวิชาการของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนิสิตอันจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพก้าวสู่การทำงานในระดับสากลในอนาคต

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search