img

การลงนามในบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ University of the West of England สหราชอาณาจักร
การลงนามในบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ University of the West of England สหราชอาณาจักร 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ University of the West of England สหราชอาณาจักร  ผู้บริหารจาก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the West of England สหราชอาณาจักร  นำทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.พงศธร  ตันตระบัณฑิตย์  ผู้อำนวยการสำนักแผนและงบประมาณ ซึ่งการลงนามในความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนิสิต ในด้านการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา และด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญประการหนึ่งสู่ความความสำเร็จในการทำงานในอนาคต รวมถึงการขยายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search