img

โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน "ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเครึ่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยแลนด์ 4.0
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม  วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

Comments

Search