img

โครงการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต ครั้งที่ 8 ” RD go Campus season 8เมื่อระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต ครั้งที่ 8” RD go Campus season 8 ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สรรพากรพื้นที่ภาค 10 จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวปริชญา สิทธิสาร สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ประธานโครงการ อาจารย์ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร พร้อมด้วยกล่าวถึงวัถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่ถูกต้องจะช่วยให้เยาวชนได้เข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเสียภาษีอากร ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเมื่อย่างเข้าวัยทำงานและเข้าสู่ระบบธุรกิจในอนาคต

.........................................................

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search