img

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตและบรรยายพิเศษ เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0

โดยในช่วงบ่าย สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดที่ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ   กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นิสิตใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้แนะนำบุคลากรที่ดูและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมกับแนะนำอาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2561 นี้ได้มีนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ เข้ารับการปฐมนิเทศ รวม 42 คน
......................................................... 

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ 

คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search