img

ศูนย์บริการวิชาการ ต้อนรับบุคลากรจากศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ สาขาขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ,อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร  อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ ,อาจารย์เอกภูมิ  วงษาไฮ  อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมต้อนรับบุคลากรจากศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ (ศบส.) สำนักงานและบริหารองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โดยบุคลากรจากศูนย์ที่จังหวัดขอนแก่น  นำโดย
1.นางสาวกิรณา จิรเศรษฐากูล   ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาขอนแก่น
2.นายฐานันดร วงศ์กิตติธร  ผู้จัดการส่วนงานบริหารความรู้สร้างสรรค์

ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งทั้งได้ร่วมกันปรึกษาหารือและแนะนำหน่วยงาน รวมทั้งสื่อสารถึงบริบท  ภารกิจ และการทำงานของหน่วยงานทั้งสองที่จากผู้บริหารเข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้
..........................................................

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search