img

โครงการจิตอาสาเพื่อศิลปวัฒนธรรมศาสนาและชุมชนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  ภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ  จัดโครงการจิตอาสาเพื่อศิลปวัฒนธรรมศาสนาและชุมชน ณ วัดศรีเวฬุวัน บ้านลาด ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  นำโดย  อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา จิระวุฒินันท์, อาจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ อาจารย์ภาควิชาการจัดการและบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดความเข้าใจในบทบาทการใช้ชีวิตโดยมีแนวคิดทางศาสนาเป็นสิ่งขัดเกลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รู้จักคิด มองเหตุการณ์ต่างๆ ตามเหตุและผลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตลอดจนทำให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าจิตอาสา” “จิตสำนึกส่วนรวมและจิตสำนึกเพื่อชุมชนและร่วมกันแสดงความเอาใจใส่ชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ

 ......................................................... 

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการ 

คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search