img

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเดินเยี่ยมชมบูทแสดงสินค้าชุมชนในการเชื่อมโยงการกระจายสินค้าชุมชนร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวโสมหิรัญ คงกำเนิด พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ระหว่างเดือน สิงหาคม กันยายน 2561 ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 80 คน โดยรุ่นที่ 1-4 จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2561 และรุ่นที่ 5-6 จัดขึ้นในเดือนกันยายน 2561

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดอบรมใน 4 หลักสูตร ได้แก่ เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธงฟ้าประชารัฐ ,การบริหารธุรกิจอย่างง่าย , นักขายมืออาชีพ และ ปรับระบบคิด พิชิตบัญชี รู้ทันภาษี โดยผู้เข้าร่วมอบรม เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับเครื่อง EDC จำนวน 497 รายซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการร้าน ทักษะด้านการขายและการตลาด นำไปสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ในส่วนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสทางการตลาดส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชนและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
 .......................................................... 

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search