img

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จัดขึ้นระหว่างวันที่           8-28 กรกฎาคม 2561 ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนภายนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้กับนิสิต ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการฯ  ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และเข้าร่วมการสอนในรายวิชา Introduction to Cross Cultural Entrepreneurship in Asia ในโครงการ Asia Summer Program 2018  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และอาจารย์อรรถพล  หมู่มี อีกทั้งได้เข้าร่วมเจรจาหารือเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านวิชาการของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

 

เนื้อหาข่าว ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

นายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ

                  

ผู้ตรวจทานข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search