img

โครงการอบรม “มาตรฐานการบัญชีไทย กับการสอบบัญชีในยุคปัจจุบัน” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมดุริยางค์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง) ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการอบรม “มาตรฐานการบัญชีไทยกับการสอบบัญชีในยุคปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดชรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ณัฏฐ์ ศรีเมืองทองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความเข้าใจถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินกับการสอบบัญชี ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิชาเอกของนิสิตสาขาวิชาการบัญชีซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์กับเนื้อหาบัญชีให้สอดคล้องกับการศึกษาและประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาการบัญชีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

กว่า 800 คน

........................................................... 

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search