img

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สำหรับนิสิตปี 1 ภาควิชาการบัญชี 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง) ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สำหรับนิสิตปี 1 ภาควิชาการบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เข้าใจกฎระเบียบของคณะการบัญชีและการจัดการ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะทำให้สามารถปรับตัวและมีความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการฯกว่า 900 คน

........................................................... 

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search