img

คณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันอังคารที่ 21สิงหาคม 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยคณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ให้เกียรติขึ้นแนะแนวการศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมมีจำนวน 1000 คน ในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาครั้งนี้ มีบุคลากรกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะ 20 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
......................................................... 
งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search