ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์" ประจำปีการศึกษา 2561ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 90 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท ดังสาขาวิชาที่ได้กำหนดไว้ในประกาศแนบท้าย ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/froms/t7MnrUsd1vtlT0j83 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ไฟล์แนบ : 22082018111527.pdf

Comments

Search