ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาจัดลำดับรับทุนการศึกษา "ทุนคณะการบัญชีและการจัดการ" ประจำปีการศึกษา 2561ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ  จะรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ตามนโยบายของคณะฯ ที่สนับสนุนช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นิสิตที่มีความประพฤติดีช่วยเหลือสังคม มีการพัฒนาผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ดังนั้น เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ทุนการศึกษา 83 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  (ในเบื้องต้น) แบ่งเป็น
1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 43 ทุน แบ่งเป็น
    1.1 สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) จำนวน 10 ทุน
    1.2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 33 ทุน
2. ทุนนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 20 ทุน
3. ทุนนักกิจกรรมและทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน จำนวน 20 ทุน
ทั้งนี้ ยังมีทุนจากคณาจารย์ หน่วยงาน องค์กรภายนอก และทุนจากภาควิชา เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก 
ไฟล์แนบ : 22082018113353.pdf

Comments

Search