img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกา  คณะผู้บริหาร จาก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการและประชุมหารือระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส  สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ, อาจารย์ ดร.พงศธร  ตันตระบัณฑิตย์  ผู้อำนวยการสำนักแผนและงบประมาณ และ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม ซึ่งการลงนามในความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนิสิต และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองสถาบันในการจัดกิจกรรมร่วมกันอาทิเช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทำการวิจัย                 การจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ               และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตลอดจนการสร้างหลักสูตรร่วมระหว่างกันใน Program 3+1 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสริมความเป็นนานาชาติและสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับสากล                  ของทั้งคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ Southern New Hampshire University ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นิสิตซึ่งเป็นพื้นฐานสู่ความความสำเร็จ                  ในการทำงานในอนาคต

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search