img

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร 4 ปี โรงเรียนนารีนุกูลจ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการและอาจารย์ ดร.จิรายุ รัตนบวร
เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 โดยนักเรียนที่เข้ารับฟังการและแนวในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมมากกว่า 700 คน

............................................................

งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search