img

โครงการ Auditing Workshop Camp รุ่นที่ 4เมื่อระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2561  ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ  Auditing Workshop Camp รุ่นที่ 4 ณ ห้อง SBB 1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตก้าวสู่วิชาชีพตรวจสอบได้อย่างมีศักยภาพ โดยเป็นการกระตุ้นให้นิสิตสาขาวิชาการบัญชีและทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น พร้อมกับเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตรวจสอบมากขึ้น โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการฯ กว่า  130 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้แก่นิสิต นำโดย
1.คุณพรชัย เพียงพอเพ็ญ
2.คุณนฤพล วุฒิชัย
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุญยเนตร
4.คุณสมลักษณ์  สุวิชาวรพันธ์

........................................................... 

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search