img

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะบัญชีและการจัดการกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายปฏิภาณ  จุมผา ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นพยานในพิธีการลงนามทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งการร่วมมือนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการจัดระบบการบริหารที่ดีขององค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการพัฒนาการจัดทำระบบการจัดทำบัญชี การสร้างระบบธรรมาภิบาล
..........................................................

 งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search