img

นายจิรายุทธ ปาจิตตี นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 14นายจิรายุทธ ปาจิตตี นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 14   

          ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 14  ขึ้นณ กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 29 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมทำการแข่งขัน ในการนี้ นายจิรายุทธ ปาจิตตี นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาและโลห์เกียรติยศ จากท่านสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และอาจารย์ ดร.อุทิศ  พงศ์จิรวัฒนา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งผลงานทางวิชาการของนิสิตในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แสดงออกถึงความเข้มแข็งและความพร้อมด้านวิชาการอย่างแท้จริง


Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search