img

โครงการ “ทำบุญวันพระ ฟังธรรมตามกาล”เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ทำบุญวันพระ ฟังธรรมตามกาล”(ทำบุญวันพระ ช่วงเข้าพรรษา) 2561  ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้ได้มีนิสิตและอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการ โดยการทำบุญตักบาตรตอนเช้าและร่วมฟังธรรม  ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เป็นการส่งเสริมให้นิสต และบุคลากร ได้ปฏิบัติธรรมะตามหลักทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

........................................................

งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search