img

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ณ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม . โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกล่าวเปิดศูนย์ฯ และ อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านวังไผ่ โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่คณะฯ ให้ความสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนนับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก ดังนั้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และคณะการบัญชีและการจัดการ มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพด้านการบัญชีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นการนำความรู้ สู่ชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยแลนด์ 4.0 มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำบัญชีมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปสร้างและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
........................................................ 
งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search