img

พิธีไหว้ครู คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๑เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมีพิธีมอบ ทุนการศึกษา แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีและ ใบประกาศนียบัตร ให้แก่นิสิตนักกิจกรรม 
........................................................ 
งานประชาสัมพันธ์และ ศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search