img

คณะการบัญชีและการจัดการร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบเข็มพระธาตุนาดูนทองคำ มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก โดยในปีนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ คณะศึกษาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.พิมเสน บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. อาจารย์จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. นายคงเดช ศาลารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์
9. รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์ คณะการบัญชีและการจัดการ
11. นายสุรีย์ พรหมยศ กองกิจการนิสิต
12. นายวิเทศ วัฒนขำ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
จากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

........................................................
งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search