img

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะการบัญชีและการจัดการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคามโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึก โดยในปีนี้ มีบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด และนางสุวันนะ บุญพระ บุคลากรประจำคณะการบัญชีและการจัดการ จากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
 ........................................................ 
งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์บริการวิชาการ 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search