ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี (สำหรับนิสิตขาดเคลนทุนทรัพย์)ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี (สำหรับนิสิตขาดเคลนทุนทรัพย์) ไฟล์แนบ : 22102018125348.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search