img

โครงการฝึกอบรม “การประยุกต์การบัญชีบริหารในการวางแผน การตัดสินใจดำเนินงาน”เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การประยุกต์การบัญชีบริหารในการวางแผน การตัดสินใจดำเนินงาน” ขึ้น ณ ห้อง 412  อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญกมล  ปะละฤทธิ์  ประธานโครงการกล่าวรายงาน  โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาการบัญชีเพื่อสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้นิสินนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ด้านการบัญชีบริหารไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานของหน่วยงานได้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ และโปร่งใส  และเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับนิสิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอีกด้วย ทั้งนี้ทางภาควิชาการบัญชีได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ดร.พเยีย   เสงี่ยมวิบูล  โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการฯกว่า 300 คน

--------------------------------------------------

งานประชาสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

www.mbs.msu.ac.th

www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search