img

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) ในหัวข้อ “Summer School Experience”เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) ในหัวข้อ“Summer School Experience” ขึ้น ณ ห้อง SBB-903 ชั้น 9 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดประกวดบอร์ดความรู้ภาษาอังกฤษ (Bulletin Board Competition) การประกวดวีดีโอภาษาอังกฤษ (Video Presentation Competition) และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ MBS Summer School 2018 ได้มีเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับระหว่างการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการให้เล็งเห็นถึงความสวยงามของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตทุกสาขาวิชา เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับความจำเป็นของภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน ให้มีความพร้อมก้าวสู่ระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบเกียติบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างประเทศ MBS Summer School 2018 โดยอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ ประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน และผลการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) ในหัวข้อ“Summer School Experience” รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition) คือ นายธนธรณ์ เสริมทรง นิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือนางสาวมาดีฮะ อุมา นิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวเปมิกา แดนกาไสย นิสิตสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 3 สำหรับกิจกรรมการแข่งขันวีดีโอนำเสนอประสบการณ์ในต่างประเทศ (Video Presentation Competition) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มประเทศแคนา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มสหราชอาณาจักร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มสหรัฐอเมริกา และกิจกรรมการประกวดบอร์ดความรู้ภาษาอังกฤษ (Bulletin Board Competition) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บอร์ดความรู้จากกลุ่มประเทศแคนาดา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บอร์ดความรู้จากกลุ่มสหรัฐอเมริกา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 ได้แก่ บอร์ดความรู้จากประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 200 คน
...............................................
 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search