img

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิจัยขั้นต้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ภาควิชาการจัดการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้  SPSS for Windows  ในการวิจัยขั้นต้น  ขึ้น ณ ห้อง SBB 1103  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ วราวุฒิ นาคบุญนำ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ประธานโครงการกล่าวรายงาน โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตภาควิชาการจัดการ ได้นำความรู้ทักษะด้านการใช้โปรแกรม  SPSS ในงานวิจัย เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างง่ายและสะดวก  ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ดังนั้นทางภาควิชาการจัดการและคณะการบัญชีและการจัดการ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญถือเป็นการสร้างพื้นฐานให้บัณฑิตได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ต่อไป  ทั้งนี้ทางภาควิชาการบัญชีได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
2.อาจารย์ ดร.แคทลียา   ชาประวัง
มาให้ความรู้แก่นิสิตโดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการฯกว่า
250 คน
--------------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
www.mbs.msu.ac.th www.facebook.com/mbsmsu1

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search