ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและสัมมนาเทคนิคในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท(ระบบปกติและระบบพิเศษ)ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและสัมมนาเทคนิคในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท(ระบบปกติและระบบพิเศษ) ไฟล์แนบ : 08112018094659.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search