img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอาคันตุกะจาก Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับอาคันตุกะ จาก Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Ms. MacKenzieHizon ตำแหน่ง Director of international recruitment Southern New Hampshire University เดินทางเข้าพบผู้บริหาร เพื่อเจรจาหาความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ ได้หารือในการแลกเปลี่ยนนิสิตในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกัน โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภาคฤดูร้อน และการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) จากนั้นได้เข้าพบนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนระยะเวลา 4 สัปดาห์   ณ ห้อง SBB -903   อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งนิสิตให้ความสนใจเข้าฟังจำนวนกว่า 100 คน

 

ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ

 

Comments

Search