โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างทรงพลังด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิคเมื่อระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559  ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การนำเสนออย่างทรงพลังด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิค (
Powerful Presentation through Infographic)
ณ ห้อง SBB 1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบการนำเสนอ
ด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิคและสามารถออกแบบการนำเสนองานด้วยปากเปล่า ประกอบสื่ออินโฟกราฟฟิคได้อย่างน่าสนใจ
 
โครงการที่จัดขึ้นได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสารถ นำโดย
1.อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี
  อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.คุณนันทนา  จันทร์หา
 
anisis design studio Landscape Designer

และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
กล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

                                                                          

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search