img

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa)ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Best startup project (idea)เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa) ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 16 คิดให้ล้ำ ทำให้เหนือกว่า” ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Best startup project (idea) จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ 207 ทีม คว้าเงินรางวัล 250,000 บาท พร้อมโล่ โดยนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขัน มีรายชื่อดังนี้ 1. นางสาวกมลแก้ว ศรีนวล 2. นายศุภกร เวยสาร 3. นายสิริชัย ชูหลี โดยมีที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป Best startup project (I do) อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ ทีมรู้กฎหมาย (LU Kodmai) ก็ได้รับรางวัล Popular vote จากผู้ส่งผลงานทั่วประเทศ 164 ทีม คว้าเงินรางวัล 50,000 บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย 2. อาจารย์ ดร.เอกชัย แน่นอุดร โดยในช่วงเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นิสิตทีมรวมโต๊ะ และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกล่าวถึงความรู้สึกในการแข่งขันในครั้งนี้ 
......................................................... 
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search