img

คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมหารือแนวทางบริการวิชาการเพื่อชุมชนในพื้นที่อำเภอยางสีสุราชเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะดำเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการเพื่อชุมชน   ประจำปี 2560 
นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์   ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  พร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ คณะกรรมการดำเนินงาน
ร่วมประชุมหารือแนวทางบริการวิชาการเพื่อชุมชนในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช กับนายปรีชาพงศ์  ทองมี  นายอำเภอยางสีสุราช  ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และกลุ่มฮักแฮง โดยโครงการบริการวิชาการชุมชนยังเป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ทั้งนี้คณะการบัญชีและการจัดการได้เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ  โยการดำเนินงานนี้
จะมีการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน  คือด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งโครงการที่จะร่วมกันจัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคมและสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกะความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่
อำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม  นำไปสู่อำเภอนำร่องในการบริการเพื่อชุมชน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search