ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ไฟล์แนบ : 14122018080822.pdf

Comments

Search