img

คณะการบัญชีและการจัดการลงพื้นที่ปฏิบัติการบริการเพื่อชุมชน ณ บ้านหนองสิมใหม่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำทีมคณะกรรมการบริการเพื่อสังคม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม,
อาจารย์พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์, อ.ณัฏฐ์ ธารเจริญ ลงพื้นที่ปฏิบัติการบริการเพื่อชุมชน ณ บ้านหนองสิมใหม่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 โดยการลงพื้นที่ปฏิบัติการบริการเพื่อชุมชนในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่สังคม
ซึ่งคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจโดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
4 ด้าน
คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสําคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมากเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคมและสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน


โดยกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองสิมใหม่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มของแม่บ้านในการทอผ้าไหมเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก้ครอบครัวแทนการพึ่งพาการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านได้ดำเนินการผลิตสบู่รังไหม, สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากรังไหม แต่ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาดที่จะทำให้เกิดกลยุทธ์ทางการขายและมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริการเพื่อสังคม ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรังไหม และแนวทางและความรู้เบื้องต้นแก่กลุ่มแม่บ้านเพื่อนำไปปรังปรุงวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดจำหน่ายและตราสินค้า ซึ่งคณะฯ จะได้ดำเนินการติดตามผลพร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search