img

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานภายในคณะเข้าร่วม จำนวน 33 คน โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาให้การดำเนินงานด้านบริหารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่าง   มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search