img

คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อระหว่างวันที่ 24-29  มกราคม 2562 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และนายนฤเบศร์ ศรีคำบ่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมเดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิตจากราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อเข้ารับทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 Institute of Technology of Cambodia กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนกัมพูชา โดยผู้แทนแต่ละคณะได้ทำการแนะแนวและให้คำแนะนำแก่นักเรียนกัมพูชาเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกให้แก่นักเรียนมากขึ้นและในการจัดดำเนินการสอบ ครั้งนี้                   ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อเข้าเป็นนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากในการเลือกศึกษาที่คณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งเป็นดัชนีแสดงถึงความมีชื่อเสียงและการยอมรับในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในระดับนานาชาติ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search