ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๘ แผ่นต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๘ แผ่นต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 05022019024158.pdf

Comments

Search