img

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และ คณะวิทยาการสารสนเทศ ผนึกกำลังคว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ (เหรียญเงิน) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ และ คณะวิทยาการสารสนเทศ ผนึกกำลังคว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ (เหรียญเงิน) ระดับอุดมศึกษา  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลก และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้ง การเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ใน มิติต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

          รายละเอียดอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล

นายปริญญา เลิศประเสริฐ          นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการประกอบการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

นายสิริชัย ชูหลี                       นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 (เหรียญเงิน) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลงาน รู้กฎหมาย : ตู้ปรึกษาทนายสายด่วนอัจฉริยะผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย         อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการเงิน

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณพิทยา บุญอินทร์                            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search