img

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019” โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019

โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562    ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิรารงกรณ  อาคาร 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นการแสดงถึงศักยภาพนิสิตในการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านการบัญชี และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีการทบทวนความรู้ทางด้านบัญชีมาใช้เป็นทักษะในการแข่งขันในครั้งนี้

รายละเอียดอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล

ลำดับที่1 รางวัลชนะเลิศ

1.นายมนัสชัย ชุมแสง

2.นางสาวนันทนา ไกรเพ็ชร

3.นางสาวศิริพร ดาทอง
           อาจารย์ผู้ควบคุมทีม: อ.ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง

ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

1.นางสาวมณฑกานต์ แซ่โล้ว

2.นางสาวมณีจันท์ ลีบำรุง

           3.นางสาวปิยะชาติ เกิดเชื้อ
           อาจารย์ผู้ควบคุมทีม: อ.ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search