img

โครงการเสวนาเพิ่มศักยภาพนิสิตพลัง digital Disruption เปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนธุรกิจอย่างไรเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการจัดการ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนาเพิ่มศักยภาพนิสิต : พลัง digital Disruption เปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนธุรกิจอย่างไร ณ ห้อง SBB903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ศรีรุ่งโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ประธานโครงการกล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการเชิงกลยุทธ์จากภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติจริงในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในองค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และมีนิสิตสาขาวิชาการจัดการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถมาบรรยายในครั้งนี้ คือ คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกองเอ็นเตอร์เทนด์เมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือไทยทีวีสีช่อง 3 
และ ดร.กิตติชัย อัครวิมุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาบรรยายและร่วมเสวนา

....................................................

งานประชาสัมพันธ์

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search