img

โครงการเสวนาเรื่องThailand Digital 2019เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนาเรื่องThailand Digital 2019 ณ ห้อง SBB903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ศรีรุ่งโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้าน การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จในรูปแบบต่างๆและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดงานด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยังเป็นกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรม ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยี     ใหม่ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถมาบรรยายในครั้งนี้ คือ คุณประสงค์ ประสงค์ ปที่ปเพิ่มพงศ์ CEO I-bizt Company และทีมวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ มาบรรยายและร่วมเสวนา

งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search