img

คณะการบัญชีและการจัดการขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2560เมื่อวันที่  20 มกราคม 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว  เจณิสา วรคำ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ที่ ได้รับรางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง "การท่องเที่ยวชายหาดและการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการท่องเที่ยว"  ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2560   ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจาก 25 สถาบัน มีงานวิจัยร่วมนำเสนอกว่า 200 ผลงาน  ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการร่วมการขันในครั้งนี้ นำโดย  อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ , อาจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา และ อาจารย์ณัฏฐ์ ธารเจริญ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search