img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ จากการสืบเนื่องจากโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้มีการผลักดันให้พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สามารถยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานหวายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startups) สามารถที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายตามโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.................................................... 

งานประชาสัมพันธ์

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search