img

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (Road Show) ร่วมกับศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร                  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และในลำดับต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและเริ่มการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 (Road Show) โดยผู้เข้าร่วมต้องสามารถนำองค์ความรู้  ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานให้สามารถดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  ผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ, ตัวแทนประธาน กรรมการ และผู้รับผิดชอบรายหลักสูตร (ทุกหลักสูตร), ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ในครั้งนี้นำโดย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

- นางสาวศิริพร ไสยรัตน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

- นางโรชินี ทุ่นทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

- นายอมต ชุมพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

-  นางสาวไพลิน เชี่ยวรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษา

- นายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search