ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนิสิต ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนิสิต ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3 ไฟล์แนบ : 15032019101807.pdf

Comments

Search