ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานในประเทศสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการเสวนาอนาคตสายอาชีพ ฯข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานในประเทศสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการเสวนาอนาคตสายอาชีพ ฯ ไฟล์แนบ : 27032019104640.pdf

Comments

Search